Ανοιχτός διαγωνισμός του έργου ΧΑΔΑ Καρπενησίου στη θέση Μέγα ρέμα Δομιανών

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013 και κατατίθεται στο πλαίσιο . Μπορείτε να ακολουθήσετε τις απαντήσεις σε αυτή την καταχώρηση μέσωRSS 2.0 . Μπορείτε να αφήσετε μια απάντηση ή trackback σε αυτή την καταχώρηση από το site σας


«Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΓΑ ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΡΤΙΤΣΑ » με προϋπολογισμό 1.4 61 .000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου Με το προτεινόμενο έργο θα γίνει αποκ ατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. Καρπενησίου στην θέση Μέγα Ρ έμα , έκτασης 14.756,50 μ2 , ιδιοκτ ησίας δημοσίου, και του Χ.Α.Δ.Α. Δομιανών στη θέση Πορτίτσα , έκτασης 2.300μ2 , ιδιοκτησίας δημοσίου. Στο ΧΑΔΑ Δομιανών λόγω του έντονου ανάγλυφου και της αδυναμίας πρόσβασης με μηχανικά μέσα , θα γίνει απλή συγκέντρωση των απορριμ μ άτων και μεταφορά τους στο ΧΑΔΑ Κ αρπενησίου.

Στο ΧΑΔΑ Καρπενησίου οι τεχνικές παρεμβάσεις αφορούν : (α) χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων και συγκέντρωσης τους σε μικρότερη έκταση , (β) χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου , (γ) κατασκ ευή έργων τελικής κάλυψης , (δ) έργα διαχείρισης ομβρίων, (ε) έργα φυτοκάλυψης , (στ) σύστη μα παθητικής απαγωγής βιοαερίου , (ζ) λοιπά συνοδευτικά έργα όπως περίφραξη, σήμανση . Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών. α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 5 47 . 001 , 27 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό 357.513, 80 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και γ) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 184.769,12 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ κα ι ΟΕ και απρόβλεπτα) και δ ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟ με προϋπολογισμό 7 5 . 241 ,58 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 1.1 64 . 525 , 77 € (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση). 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημ έρες και ώρες) α πό τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου , οδός Ύδρας 6 , ΤΚ 36100 μέχρι τις 18 / 04 ./201 3 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373 50081 , FAX επικοινωνίας 22373 50072 ., αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Μαρία Μπαντή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 / 04 /201 3 . ημέρα Τρίτη και ώρα 10 .00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στ η Δ/νση Τε χνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋ ποθέσεις.
Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ ́ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B .

 Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα επί μέρους πο σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών (σε ακέραιες μονάδες) με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις α ) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις τάξεις 1 η , 2 η ή 3 η ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ , στις τάξεις 1 η ή 2 η ανεξαρτήτως έδρας ή 3 η τάξη για εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή δηλώνουν το Νομό Ευρυτανίας ως 2ο Νομό για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ , στις τάξεις Α2, 1 η ή 2 η ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στις τάξεις Α1, Α2, ή 1 ης ανεξαρτ ήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ , σύμφωνα με τους περιορισμούς περί κατωτάτων ορίων και σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.


 [Πηγή Admin ]

0 Απαντήσεις για... for “ Ανοιχτός διαγωνισμός του έργου ΧΑΔΑ Καρπενησίου στη θέση Μέγα ρέμα Δομιανών”

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική ή αγγλική γλώσσα (όχι greeklish) και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.

Recently Commented

Recent Entries

Φώτο